niedziela, 8 listopada 2015

KONKURS POLE DANCE: Royal Fokka

A więc tak jak obiecywaliśmy, rusza Konkurs Royal Fokka!!!

Do zgarnięcia niesamowita nagroda główna - Rurka do Pole Dance od Fokka Pole Dance!!! :D oraz pozostałe również atrakcyjne nagrody :) Dlatego udostępniajcie, lajkujcie, komentujcie :D To nie jest zwykły konkurs :P Liczymy na waszą kreatywność :D ♥ ♥
Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.
REGULAMIN KONKURSU

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs ROYAL FOKKA” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Royal Fitness, Karina Gerszberg, ul. Wiktorska 89/107 02-582 Warszawa, NIP 7393239870, Warszawa oraz Fokka Pole Dance, NIP 957094409 
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym Royal Fitness (https://www.facebook.com/royalfitnesswarszawa) między 09.11.2015 a 29.11.2015

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest Fanem profilu firmy Royal Fitness na Facebooku. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. 
b) Przez Fana rozumie się osobę, która kliknęła „Lubię to” na profilu Royal Fitness i tym samym zyskała status Fana oraz udostępniła informację o konkursie na swoim prywatnym profilu na facebook'u.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1
b) udostępnić, informację o konkursie na swoim profilu na facebook'u,
c) zameldować się w Royal Fitness za pomocą narzędzia na facebook'u
d) wrzucić 15 sekundowy filmik na fan page studia przedstawiający swój taniec pole dance w studiu Royal Fitness mieszczącym się w Warszawie przy al. Niepodległości 118a/1

3. Zasady dotyczące zawartości filmiku udostępnianego w konkursie:
a) filmik nie może przekraczać 15 sekund
b) nie może zawierać znaków religijnych ani jakichkolwiek treści pornograficznych
c) musi przedstawiać uczestnika konkursu w studiu Royal Fitness
d) filmik może zostać nagrany w czasie uczestnictwa w zajęciach zgodnie z grafikiem, lub skorzystania z sali na warunkach Open Pole

§ 3
NAGRODY

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Komisja składać się będzie z dwóch przedstawicieli Royal Fitness oraz dwóch przedstawicieli Fokka Pole Dance, którzy wybiorą 3 zwycięzców.
2. Komisja będzie oceniać pomysłowość uczestników oraz zaangażowanie w kręcenie filmiku, takie jak:stroje, sposób prezentacji, dobór muzyki itp.


3. Nagrody w Konkursie: 

I MIEJSCE: rura firmy FOKKA Pole Dance malowana proszkowo na dowolny kolor o wartości 1000 zł ( słownie: tysiąc złotych )(nie przekraczająca 3,15 m wysokości) 
II MIEJSCE: karnet studia Royal Fitness open + zestaw suplementów o wartości 260 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych))
III MIEJSCE: spodenki PoleAddict + zestaw suplementów o wartości 90zł (słownie:dziewięćdziesiąt złotych)

!Nagrody nie mogą być wymienione na równościowy finansową.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej wiadomością na facebooku w przeciągu 5 (pięciu) dni roboczych od zakończenia Konkursu

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres studio@royalfitness.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. 

6. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie pracownik firmy Fokka Pole Dance firmy & osoba kontaktowa

7. czas realizacji wysyłki nagrody za I miejsce wynosi 14dni roboczych, nagroda zostanie wysłana razem z instrukcją montażu na adres wskazany przez zwycięzce. 


8. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.


§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody. 

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Osoby biorące udział w konkursie, które udostępniają filmik wyrażają zgodę na użycie wizerunku w ramach konkursu.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Żeby konkurs mógł zostać rozstrzygnięty, a komisja mogła przyznać nagrody w Konkursie, liczba osób uczestniczących w konkursie musi wynosić minimalnie 30 uczestników.
2. Jeżeli w dniach, w których konkurs ma zostać przeprowadzony nie zbierze się wskazana w pkt. 1 liczba uczestników, czas trwania konkursu zostanie przedłużony, a nowy termin jego zakończenia zostanie ogłoszony na fanpage'u Royal Fitness.

3. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.